Seznam vzorů po instalaci:

 • Dohoda o provedení práce
 • Návrh na vydání platebního rozkazu
 • Odvolání z funkce
 • Oznámení o změně sídla společnosti
 • Plná moc
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Prohlášení o přijetí dědictví
 • Smlouva darovací o darování movité věci
 • Smlouva kupní o koupi automobilu
 • Smlouva o dílo – všeobecná Obchodní zákoník
 • Smlouva o podnájmu bytu
 • Uznání dluhu
 • Výpověď pojistné smlouvy
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
 • Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů
 • Výzva k vyklizení bytu s přidělením přístřeší
 • Závěť
 • Žádost o doplacení mzdy
 • Žádost o udělení milosti
 • Žádost o úpravu pracovní doby
*** výrobce si vyhrazuje právo obsah produktu rozšířit, upravovat nebo měnit dle redakčního plánu bez souhlasu uživatele.

Seznam vzorů po aktivaci:

Pokud vlastníte aktivační kód k produktu Podnikový a domácí právník (r) 2013 (roční aktualizace s mobilní verzí), vložte jej do registračního okna programu Právník 365 v mobilním zařízení a odemkněte téměř tisíc předloh z oblastí obchodního, občanského, rodinného a pracovního práva.

Váš mobilní telefon nebo tablet se následně stane kanceláří, kterou budete mít stále při ruce.

 • Bezpečnost práce na montážní jámě
 • Bezpečnost práce na stojanové brusce
 • Bezpečnost práce při práci se skartátory
 • Bezpečnost práce při práci se soustružnickými stroji
 • Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem
 • Bezpečnost práce při vrtání na stojanové vrtačce
 • Bezpečnost práce při zdvihání břemen
 • Budoucí pracovní smlouva
 • Částečná nezaměstnanost – dohoda se zaměstnanci
 • Čestné prohlášení a podpisový vzor jednatele společnosti
 • Čestné prohlášení fyzické osoby za odpovědnost při vedení účetnictví
 • Čestné prohlášení o výlučném vlastnictví věci jednoho z manželů
 • Developerská rezervační smlouva
 • Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt
 • Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům
 • Developerská smlouva o budoucí smlouvě nájemní
 • Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
 • Dodatek – Prolongace nájemní smlouvy
 • Dodatek k obchodním smlouvám o odstupném
 • Dodatek k pracovní smlouvě
 • Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu
 • Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě
 • Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
 • Dohoda o budoucím zápočtu pohledávek
 • Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů
 • Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance
 • Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem
 • Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnance zaměstnavatelem
 • Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnavatele zaměstnancem
 • Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o pracovní pohotovosti
 • Dohoda o prodloužení splatnosti půjčky dle smlouvy o půjčce
 • Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou
 • Dohoda o prominutí a narovnání dluhu
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o přechodu nájmu
 • Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa
 • Dohoda o převedení části řádné dovolené
 • Dohoda o převzetí části dluhu
 • Dohoda o převzetí dluhu
 • Dohoda o převzetí svěřených předmětů
 • Dohoda o přistoupení k závazku – s dlužníkem
 • Dohoda o přistoupení k závazku – s věřitelem
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona
 • Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy
 • Dohoda o skončení nájmu bytu
 • Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost)
 • Dohoda o srážkách ze mzdy
 • Dohoda o termínu výplaty odstupného
 • Dohoda o ukončení smlouvy
 • Dohoda o ukončení smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí
 • Dohoda o úpravě užívání nemovitosti spoluvlastníky
 • Dohoda o uznání závazku a splátkový kalendář
 • Dohoda o užívání osobního automobilu zaměstnancem
 • Dohoda o vrácení kauce
 • Dohoda o výměně bytů
 • Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené
 • Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví věci movité
 • Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu
 • Dohoda o vzdání se předkupního práva k nemovitosti
 • Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru
 • Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním
 • Dohoda o započtení pohledávek při úpisu akcií
 • Dohoda o zápočtu pohledávek a závazků
 • Dohoda o změně obsahu pracovního poměru
 • Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zam
 • Dohoda o zvýšení nájemného
 • Dohoda o zvyšování nájemného jinak
 • Dohoda rozvedených manželů o dalším nájmu bytu
 • Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jed
 • Dohoda změny obsahu smlouvy
 • Dohoda změny obsahu závazku plynoucího ze smlouvy v případě, že je závazek dodavatele zajištěn ručit
 • Doložka do nájemní smlouvy – Výhrada souhlasu s přijetím další osoby do bytu
 • Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou
 • Doložka do smluv o nepostupování a nezapočítávání závazků či pohledávek
 • Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí nájemce bytu
 • Doložka o ochraně osobních údajů s vyslovením nesouhlasu s uchováním údajů při zaslání objednávky
 • Domovní řád
 • Dotazník o společnosti při prodeji podniku
 • Dotazník pro přijímaného zaměstnance
 • Dovolání se relativní neplatnosti právního úkonu
 • Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance
 • Evidence mladistvých v pracovním poměru
 • Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům
 • Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení
 • Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
 • Hromadné propouštění
 • Hromadné propouštění – informace pro Odbory
 • Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce
 • Informace o obsahu pracovního poměru
 • Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti
 • Jednací a hlasovací řád shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Jednorázové povolení vjezdu vozidla do objektu firmy
 • Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
 • Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
 • Jednostranné zvýšení nájemného
 • Jednostranný zápočet
 • Jednostranný zápočet pohledávek při skončení nájmu bytu proti složené kauci nájemného
 • Jmenování do funkce
 • Jmenování do funkce se zkušební dobou
 • Kolektivní smlouva na dobu neurčitou
 • Kolektivní smlouva pro rok
 • Konkurenční doložka
 • Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv
 • Listina o vydědění z důvodu odsouzení potomka pro úmyslný trestný čin
 • Listina o vydědění z důvodu trvalého nezájmu dědice
 • Manažerská smlouva
 • Manažerská smlouva spojená s konkurenční doložkou
 • Mimosoudní dohoda rozvedených rodičů o styku s dítětem
 • Mzdový výměr
 • Nabídka koupě spoluvlastnického podílu na nemovitostech
 • Námitka nájemce proti výpovědi z důvodu neužívání bytu
 • Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu
 • Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgá
 • Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgá
 • Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgá
 • Námitka promlčení
 • Námitka proti platnosti listiny o vydědění
 • Námitka proti platnosti závěti
 • Námitka proti směnečnému platebnímu rozkazu
 • Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je n
 • Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je n
 • Nařízení práce přesčas
 • Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
 • Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy
 • Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci
 • Návrh na jmenování znalce
 • Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti
 • Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro obyčejnou pohledávku
 • Návrh na omezení právní způsobilosti manžela k právním úkonům
 • Návrh na popření pravosti pohledávky
 • Návrh na registraci sdružení
 • Návrh na rozvod manželství
 • Návrh na rozvod manželství (nesporný rozvod, smluvený rozvod)
 • Návrh na složení orgánů shromáždění „Společenství vlastníků“ bytových jednotek
 • Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií
 • Návrh na vydání předběžného opatření po zahájení řízení
 • Návrh na vydání předběžného opatření před zahájením řízení
 • Návrh na výmaz zástavního práva k nemovitosti
 • Návrh na vypořádání inventarizačního schodku hmotně odpovědnému zaměstnanci
 • Návrh na zbavení způsobilosti k činění právních úkonů
 • Návrh na zrušení společnosti z moci úřední – zrušení soudem
 • Návrh nezletilé na uzavření manželství
 • Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy
 • Návrh Valné hromadě o přechodu akcií společnosti minoritních akcionářů na hlavního akcionáře
 • Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele
 • Neplatnost mzdového výměru
 • Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
 • Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem
 • Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců
 • Nesouhlas pronajímatele s výměnou bytu
 • Nesouhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace
 • Notářská úschova peněz
 • Objednávka služeb
 • Objednávka zboží
 • Odmítnutí dědictví
 • Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem
 • Odmítnutí zaplacení odstupného
 • Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele
 • Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát
 • Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek
 • Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci
 • Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem
 • Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranitelnou vadu
 • Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranitelnou vadu a uhrazení dalších nákladů spojených s reklama
 • Odstoupení od kupní smlouvy pro opakovanou nebo neodstranitelnou vadu
 • Odstoupení od kupní smlouvy pro více vad najednou
 • Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu prodlení
 • Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
 • Odstoupení od smlouvy kupní
 • Odvolání plné moci zmocněnci
 • Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností
 • Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů
 • Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
 • Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou
 • Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let
 • Odvolání souhlasu se zasíláním informací elektronickou poštou e-mailem a zákaz zpracovávat osobní úd
 • Odvolání výpovědi zaměstnancem
 • Odvolání výpovědi zaměstnavatelem
 • Odvolání z funkce
 • Odvolání závěti vlastnoručně napsané pořizovatelem
 • Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti
 • Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení kázně
 • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem
 • Organizační řád obchodní společnosti
 • Organizační schéma obchodní společnosti
 • Oznámení – Pozvánka na valnou hromadu
 • Oznámení a návrh na změnu příjmení
 • Oznámení nájemce o své dlouhodobé nedosažitelnosti s uvedením osoby zastupující
 • Oznámení nájemci o čerpání nedoplatku z kauce nájemného
 • Oznámení nájemci o vyúčtování nedoplatku na placených zálohách
 • Oznámení nájemci o vyúčtování přeplatku na placených zálohách
 • Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy
 • Oznámení o hrubém porušení povinností nájemce nenahlášením osob spolubydlících
 • Oznámení o konání valné hromady – mimořádné
 • Oznámení o konání valné hromady – řádné
 • Oznámení o kontrole zaměstnance, který nebyl zastižen
 • Oznámení o krádeži osobních věcí
 • Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele
 • Oznámení o nepřijetí reklamace
 • Oznámení o nezájmu pokračovat v nájmu při přechodu nájmu
 • Oznámení o plánované výměně ventilů topení a montáži měřičů tepla
 • Oznámení o platnosti právních předpisů v BD nájemníkům
 • Oznámení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
 • Oznámení o postoupení pohledávky dlužníkovi
 • Oznámení o pozastavení platnosti smlouvy o obchodním zastoupení
 • Oznámení o přechodu nájmu bytu ze zákona 1
 • Oznámení o přechodu nájmu bytu ze zákona 2
 • Oznámení o sňatku nájemce
 • Oznámení o škodě na odložených věcech zaměstnance
 • Oznámení o vstupu podniku do likvidace
 • Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení
 • Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou
 • Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení
 • Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu
 • Oznámení o změnách v počtu osob v pronajatém bytě nájemcem
 • Oznámení o změnách v počtu osob v pronajatém bytě
 • Oznámení o změně příjmení po rozvodu
 • Oznámení o změně sídla společnosti
 • Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů
 • Oznámení pronajímateli o pochybnostech určení zvýšení jednostranně zvýšeného nájemného
 • Oznámení představenstva valné hromady o přechodu akcií malých akcionářů na hlavního akcionáře společ
 • Oznámení shromáždění, průvodu, demonstrace nebo manifestace
 • Oznámení stavu vyřizované pozáruční opravy (4 varianty)
 • Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat
 • Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce
 • Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na setrvání zaměstnance v konané práci
 • Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru
 • Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce
 • Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván
 • Oznámení závad na pracovišti
 • Oznámení, o nesvéprávnosti uchazeče o zaměstnání
 • Oznámení, že škoda způsobená zaměstnavatelem bude plněna jen částečně
 • Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán
 • Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda
 • Petice
 • Petice – Podpisový petiční arch bez textu petice
 • Petice – Podpisový petiční arch s petičním textem
 • Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem
 • Písemné potvrzení o uzavření smlouvy obstaravatelem
 • Písemné přijetí návrhu pracovní smlouvy zaměstnacem
 • Písemný návrh pracovní smlouvy
 • Plná moc
 • Plná moc k inkasu nájemného
 • Plná moc k uzavření sňatku zástupcem snoubence
 • Plná moc k zastupování na jednáních BD
 • Plná moc k zastupování pro získání matričního dokladu
 • Plná moc k zastupování při nájmu nemovitosti
 • Plná moc k zastupování při nákupu nemovitosti
 • Plná moc k zastupování při prodeji nemovitosti
 • Plná moc pro hlasování na Valné hromadě
 • Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance
 • Plná moc pro vymáhání pohledávek
 • Plná moc pro vyzvednutí listinných akcií na majitele
 • Poděkování za schůzku firmě uchazečem
 • Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu
 • Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých
 • Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy
 • Podpisový regulativ
 • Podpisový vzor zaměstnance
 • Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa
 • Potvrzení o převzetí daru
 • Potvrzení o zaměstnání
 • Potvrzení termínu účasti na schůzce uchazečem o zaměstnání
 • Poukázka
 • Pověření zaměstnance
 • Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona
 • Požární a poplachové směrnice
 • Pracovní posudek
 • Pracovní řád
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
 • Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou
 • Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
 • Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
 • Prezenční listina ustavující schůze „Společenství vlastníků“ bytových jednotek
 • Prezenční listina valné hromady
 • Program Odborové organizace
 • Prohlášení nájemce o ukončení nájmu
 • Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy a návrh navrácení původního stavu
 • Prohlášení o přijetí dědictví
 • Prohlášení ručitele k plnění závazku
 • Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu základního kapitálu
 • Prohlášení uchazeče o zaměstnání, ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení
 • Protokol likvidovaného majetku z účetnictví
 • Protokol o fyzickém předání nemovitosti
 • Protokol o osobním doručení písemnosti nájemci
 • Protokol o předání bytu do nájmu
 • Protokol o předání mobilního telefonu zaměstnanci do užívání
 • Protokol o předání podniku likvidátorovi
 • Protokol o převzetí automobilu zaměstnancem
 • Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou
 • Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace
 • Provozní řád počítačové učebny
 • Předávací protokol ke smlouvě o dílo
 • Předmanželská smlouva
 • Přerušení mateřské dovolené
 • Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu
 • Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů
 • Převedení zaměstnance zpět na původní práci
 • Přihláška člena do Odborové organizace
 • Přihláška ke školení, kurzu nebo studiu s obchodními podmínkami
 • Přihláška za člena sdružení
 • Přijmutí nabídky zaměstnání uchazečem
 • Příkaz ředitele o kontrolách práce neschopných zaměstnanců
 • Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením
 • Připojení se k trestnímu řízení o škodě a jejímu vyčíslení
 • Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr
 • Příslib bytového družstva k budoucímu převodu členských práv a povinností
 • Příslib zaměstnání
 • Rada zaměstnanců
 • Reklamace se žádostí o opravu, výměnu výrobku nebo vrácení peněz pro neshodu s kupní smlouvou
 • Reklamační protokol
 • Reklamační řád
 • Rozhodnutí o schválení účetní závěrky po provedení likvidace
 • Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady
 • Rozhodnutí valné hromady o ukončení činnosti společnosti likvidací po uplynutí doby
 • Rozhodnutí vedení firmy o provozním řádu budov
 • Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci
 • Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
 • Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku
 • Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události
 • Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem
 • Sdělení o zastavení měsíčního důchodů
 • Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení
 • Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem
 • Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší
 • Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo
 • Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda
 • Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče
 • Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu
 • Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu
 • Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení
 • Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem
 • Slib odškodnění
 • Směnečné ujednání
 • Směnka cizí dato
 • Směnka cizí fixní
 • Směnka cizí lhůtní vista
 • Směnka cizí vista
 • Směnka vlastní dato
 • Směnka vlastní fixní
 • Směnka vlastní lhůtní vista
 • Směnka vlastní vista
 • Směrnice pro používání internetového připojení u zaměstnavatele
 • Směrnice prodeje stravenek
 • Smlouva darovací o darování cenných papíru
 • Smlouva darovací o darování movité věci
 • Smlouva darovací o darování nemovité věci
 • Smlouva darovací o darování smlouvy ze stavebního spoření
 • Smlouva darovácí pro humanitární nebo sociální účely
 • Smlouva franchisingová
 • Smlouva komisionářská
 • Smlouva komisionářská se směnečným závazkem komitenta
 • Smlouva kupní – všeobecná
 • Smlouva kupní – všeobecná, s dohodou o předkupním právu na prodávanou věc
 • Smlouva kupní o koupi automobilu
 • Smlouva kupní o koupi zvířete
 • Smlouva kupní o koupi zvířete – prodej psa
 • Smlouva kupní o prodeji nábytku
 • Smlouva kupní o prodeji počítačů a počítačových programů
 • Smlouva kupní o prodeji technologického celku
 • Smlouva kupní o prodeji zboží na zkoušku
 • Smlouva leasingová
 • Smlouva mandátní
 • Smlouva o dílo – počítačové školení
 • Smlouva o dílo – všeobecná Občanský zákoník
 • Smlouva o dílo – všeobecná Obchodní zákoník
 • Smlouva o dílo a o pronájmu reklamních ploch na Internetu
 • Smlouva o dílo pro poskytnutí cateringových služeb
 • Smlouva o dílo pro poskytování služeb webhostingu
 • Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby
 • Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby 1
 • Smlouva o dílo pro provedení auditu
 • Smlouva o dílo pro provedení projektových prací
 • Smlouva o dílo pro provedení úklidových služeb
 • Smlouva o dílo pro tvorbu Internetové aplikace
 • Smlouva o dílo pro tvorbu WWW prezentace a jejího servisu
 • Smlouva o dílo pro vedení účetní agendy
 • Smlouva o dílo pro vytvoření grafického díla s převodem autorských práv
 • Smlouva o dílo pro vytvoření reklamy
 • Smlouva o dohledu nad vedením účetnictví klienta
 • Smlouva o důchodu
 • Smlouva o kontrolní činnosti
 • Smlouva o krátkodobém nájmu – pronájem salonku
 • Smlouva o nájmu bytu
 • Smlouva o nájmu bytu na dobu výkonu určité práce nájemce
 • Smlouva o nájmu dopravního prostředku
 • Smlouva o nájmu nebytového prostoru
 • Smlouva o nájmu pozemku
 • Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule (billboard)
 • Smlouva o nájmu věci movité
 • Smlouva o nájmu výpočetní techniky
 • Smlouva o nájmu výstavního stánku
 • Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení
 • Smlouva o obstarání prodeje věci – doba prodeje dle zákona a prodlouženou lhůtou pro obstarání
 • Smlouva o obstarání prodeje věci bez uvedení doby
 • Smlouva o obstarání prodeje věci na dobu určitou
 • Smlouva o obstarání věci
 • Smlouva o opravě a úpravě věci
 • Smlouva o opravě věci
 • Smlouva o opravě vedeného účetnictví klienta
 • Smlouva o podnájmu bytu
 • Smlouva o podnájmu nebytového prostoru
 • Smlouva o podnájmu věci movité
 • Smlouva o podnikatelském nájmu věcí movitých
 • Smlouva o poskytnutí detektivních služeb
 • Smlouva o poskytnutí hlídacích a zabezpečovacích služeb
 • Smlouva o poskytnutí účelového úvěru
 • Smlouva o poskytování konzultací
 • Smlouva o postoupení pohledávky
 • Smlouva o postoupení pohledávky s odloženou platbou
 • Smlouva o postoupení pohledávky s platbou v hotovosti
 • Smlouva o prodeji bytu, převod vlastnictví bytu
 • Smlouva o prodeji nemovitosti
 • Smlouva o pronájmu internetové domény na dobu neurčitou
 • Smlouva o pronájmu internetové domény na dobu určitou
 • Smlouva o provedení auditu
 • Smlouva o průběžném vedení daňové evidence
 • Smlouva o přenechání obchodního tajemství k užívání
 • Smlouva o přepravě věci
 • Smlouva o převodu cenných papírů
 • Smlouva o převodu členských práv a povinností v BD
 • Smlouva o převodu internetového jména – prodej domény
 • Smlouva o převodu obchodního podílu společnosti s ručením omezeným
 • Smlouva o půjčce movité věci bez úroků
 • Smlouva o půjčce movité věci s naturálními úroky
 • Smlouva o půjčce peněz bez sjednaného úroku
 • Smlouva o půjčce peněz se sjednaným úrokem
 • Smlouva o půjčce za účelem společného bydlení s využitím úvěrového financování
 • Smlouva o půjčce zaměstnanci
 • Smlouva o rámcové kontrole účetnictví + přiznání k DPPO
 • Smlouva o sdružení fyzických osob podnikatelů
 • Smlouva o sdružení fyzických osob podnikatelů 1
 • Smlouva o sdružení právnických osob
 • Smlouva o sjednání zkušební doby
 • Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti
 • Smlouva o smlouvě budoucí k převodu členských práv a povinností
 • Smlouva o tichém společenství
 • Smlouva o ubytování
 • Smlouva o uložení spisového materiálu do archivu soukromé spisovny
 • Smlouva o úpravě věci
 • Smlouva o úschově peněz – bezúplatné
 • Smlouva o úschově věci – úplatné
 • Smlouva o úschově věcí postižených exekucí
 • Smlouva o ustájení koně
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo dle Občanského zákoníku
 • Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo dle Obchodního zákoníku
 • Smlouva o vedení daňové evidence + DPH + mzdy
 • Smlouva o vedení daňové evidence + přiznání DPFO
 • Smlouva o vedení mzdové agendy
 • Smlouva o vyhledání zaměstnance
 • Smlouva o výhradním obchodním zastoupení
 • Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti
 • Smlouva o výkonu funkce likvidátora
 • Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
 • Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových poměrů pro účely rozvodu (rychlý rozvod)
 • Smlouva o výpůjčce
 • Smlouva o zániku věcného břemene
 • Smlouva o zpracování účetnictví a daňového přiznání PO
 • Smlouva o zprostředkování
 • Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitosti
 • Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti
 • Smlouva o zprostředkování prodeje podniku
 • Smlouva o zprostředkování prodeje pohledávky
 • Smlouva o zprostředkování zaměstnance a personálním poradenství
 • Smlouva o zřízení konsignačního skladu
 • Smlouva o zřízení předkupního práva k nemovitosti s věcnými účinky
 • Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a průjezdu na soukromém pozemku
 • Smlouva o zřízení věcného břemene pro vstup na soukromý pozemek a umístění stavby
 • Smlouva příkazní pro advokáta s hodinovým tarifem
 • Smlouva příkazní pro advokáta s paušálem
 • Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitostí
 • Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitostí – pro BD
 • Smlouva příkazní univerzální
 • Smlouva směnná (movitá věc)
 • Smlouva směnná s doplatkem cenového rozdílu – nemovitost
 • Smlouva sponzorská – Referenční děkovný dopis za poskytnutí sponzorského daru
 • Smlouva sponzorská – sponzorský dar poskytnutý obci
 • Smlouva sponzorská s lékařem – darování přístroje
 • Smlouva sponzorská s lékařem – finanční dar
 • Smlouva sponzorská se sportovním oddílem
 • Smlouva zasílatelská
 • Smlouva zástavní k profinancování díla
 • Smlouva zástavní na nemovitost
 • Souhlas manžela k použití prostředků ze SJM k podnikání
 • Souhlas nájemce s navrženým zvýšením nájemného
 • Souhlas pronajímatele s dalším bydlením osoby, která není příbuzným zemřelého při přechodu nájmu
 • Souhlas pronajímatele s výměnou bytu
 • Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance
 • Souhlas s převzetím dluhu
 • Souhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace
 • Souhlas vlastníka nemovitosti – bytu s podnájmem
 • Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací
 • Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky
 • Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně
 • Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně
 • Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance
 • Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným
 • Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti
 • Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti
 • Stanovy „Společenství vlastníků“ bytových jednotek
 • Stanovy akciové společnosti jednočlenné
 • Stanovy akciové společnosti vícečlenné
 • Stanovy bytového družstva
 • Stanovy Odborové organizace
 • Stanovy sdružení
 • Stanovy zájmového sdružení právnických osob
 • Stávkový výbor Odborové organizace
 • Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení
 • Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci
 • Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí
 • Svolání ustavující schůze „Společenství vlastníků“ bytových jednotek
 • Trestní oznámení
 • Účet konta pracovní doby
 • Ujištění dodavatele o prohlášení o shodě
 • Ukončení odběru elektrické energie
 • Ukončení odběru vody
 • Ukončení přeložení zaměstnance
 • Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady díla
 • Uplatnění práva na náhradu škody při odcizení odložené věci
 • Uplatnění práva na náhradu škody při poškození odložené věci
 • Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného bytu z důvodu neodstraněné překážky
 • Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného bytu z důvodu omezení stavebními úpravami
 • Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného bytu z důvodu zhoršených podmínek bydlení
 • Uplatnění práva plnění části solidárního dluhu spoludlužníkem
 • Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • Určení čerpání náhradního volna na jiný den
 • Určení práva zaměstnancem
 • Urgentní žádost o výmaz zástavního práva z Katastru nemovitostí
 • Ústavní stížnost proti průtahům v jednání
 • Uznání dluhu
 • Uznání závazku a splátkový kalendář vyplývající z leasingové smlouvy
 • Uznání závazku zaměstnancem k náhradě schodku
 • Uznání závazku zaměstnancem k náhradě škody
 • Volební řád Odborové organizace
 • Vrácení zboží zakoupeného v eshopu
 • Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky
 • Vyhláška bytového družstva k úklidu společných prostor
 • Vyjádření BD – nesouhlas s plánovanými úpravami bytové jednotky pro nedostatečné doložení dokumentac
 • Vyjádření BD – nesouhlas s plánovanými úpravami bytové jednotky pro neplacení nájemného
 • Vyjádření BD – souhlas s plánovanými drobnými úpravami bytové jednotky
 • Výměna zboží nebo refundace kupní ceny zboží z eshopu
 • Výpověď kolektivní smlouvy
 • Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
 • Výpověď plné moci zmocněncem
 • Výpověď pojistné smlouvy
 • Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
 • Výpověď společníka z obchodní společnosti
 • Výpověď z důvodu neužívání bytu
 • Výpověď z nájmu bytu podávaná nájemcem
 • Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem pro nedoplnění prostředků na účet kauce
 • Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem pro nenahlášení osob spolubydlících
 • Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem pro neuhrazení kauce
 • Výpověď z pracovního poměru pro dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti
 • Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výpověď z pracovního poměru pro porušení pravidel práce neschopného zaměstnance
 • Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
 • Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
 • Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
 • Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
 • Výstupní lístek zaměstnance
 • Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje
 • Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení
 • Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů
 • Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného
 • Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů
 • Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu
 • Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností
 • Vyúčtování manažerské roční odměny
 • Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
 • Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody
 • Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance
 • Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance nově přeloženého na pracoviště s hmotnou odpovědnost
 • Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů
 • Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jež neupozornil na hrozící nebezpečí
 • Výzva k námitkám o vyrovnání při plnění části solidárního dluhu spoludlužníkem
 • Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců
 • Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného
 • Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance
 • Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené
 • Výzva k úhradě dluhu ke smlouvě o půjčce
 • Výzva k úhradě dluhu z neplnění leasingu
 • Výzva k úhradě dluhu zaslaná společností přebírající závazky
 • Výzva k vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků z kauce nájemného
 • Výzva k vyklizení bytu pro zánik práva nájmu uplynutím doby
 • Výzva k vyklizení bytu s přidělením přístřeší
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci národnosti ve výběrovém řízení
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci pohlaví ve výběrovém řízení
 • Výzva k vysvětlení při diskriminaci věku ve výběrovém řízení
 • Výzva k zajištění prostředků první pomoci
 • Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti
 • Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce
 • Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení
 • Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky
 • Výzva nájemci k doplnění účtu kauce nájemného
 • Výzva nájemci, aby byt opustil nadměrný počet osob
 • Výzva nájemci, aby provedl drobné opravy v bytě
 • Výzva nájemci, aby vypořádal účty za drobné opravy v pronajatém bytě
 • Výzva pronajímateli, aby odstranit překážky nezpůsobilého bytu k užívání
 • Výzva pronajímateli, aby odstranit překážky řádného užívání bytu
 • Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení
 • Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky
 • Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti
 • Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu
 • Vzdání se pracovního místa
 • Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy
 • Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat
 • Zamítnutí napadení neplatnosti právního úkonu zaměstnavatelem
 • Zánik a výmaz zástavního práva ze splacené pohledávky – kvitance
 • Zápis o konání řádné valné hromady
 • Zápis o předání a převzetí nemovitosti
 • Zápis o převzetí odběrního místa plynu
 • Zápis o převzetí pohledávky do správy k mandátní smlouvě
 • Zápis z jednání o zhodnocení dluhů z nájmu věci movité
 • Záruční list
 • Záruční podmínky
 • Závěť nenapsaná vlastní rukou pro jednoho dědice
 • Závěť nenapsaná vlastní rukou pro jednoho dědice zůstavitelem, který nemůže číst ani psát
 • Závěť vlastnoručně napsaná pro jednoho dědice
 • Závěť vlastnoručně napsaná pro jednoho dědice k části majetku
 • Závěť vlastnoručně napsaná pro více dědiců
 • Závěť vlastnoručně napsaná pro více dědiců k částem majetku
 • Závěť vlastnoručně napsaná se stanovením náhradního dědice
 • Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance
 • Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou
 • Zpráva o průběhu likvidace
 • Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů
 • Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele při způsobení škody
 • Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době
 • Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době
 • Zvláštní plná moc – Plná moc k zastupování obecnému zmocněnci
 • Žádost k předložení dokladů ke zúčtování nákladů pracovní cesty
 • Žádost k vrácení celého odstupného
 • Žádost k vrácení části odstupného
 • Žádost likvidátora o uveřejnění výzvy věřitelům o vstupu společnosti do likvidace
 • Žádost nájemce, aby pronajímatel prodloužil nájem bytu na dobu určitou
 • Žádost o doplacení minimální mzdy
 • Žádost o doplacení mzdy
 • Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci
 • Žádost o jednorázové umoření úvěru ze stavebního spoření
 • Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady
 • Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby
 • Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem
 • Žádost o náhradu škody na odložené věci
 • Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při mimopracovního úrazu
 • Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při pracovního úrazu
 • Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby
 • Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy
 • Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené
 • Žádost o poskytnutí další přestávky v práci
 • Žádost o poskytnutí náhrady za ukradené věci
 • Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci
 • Žádost o poskytnutí přestávek na kojení
 • Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
 • Žádost o povolení kratší pracovní doby
 • Žádost o prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví – pro BD
 • Žádost o provedení převodu domény na nový subjekt
 • Žádost o přeložení
 • Žádost o přepočítání zkušební doby
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště k odpočinku těhotné ženy
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště ke kojení
 • Žádost o přizpůsobení pracoviště osobou se zdravotním postižením
 • Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Žádost o sdělení náhradního termínu výplaty mzdy
 • Žádost o sepsání a uzavření smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví – pro BD
 • Žádost o sepsání slibu odškodnění
 • Žádost o sepsání smlouvy o termínu pro uzavření smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví s odl
 • Žádost o udělení souhlasu s výdělečnou činností
 • Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nedokončení studia
 • Žádost o uhrazení nákladů spojených se zvýšením kvalifikace při nesetrvání v pracovním poměru
 • Žádost o uhrazení nutných nákladů vynaložených na reklamaci výrobku
 • Žádost o úpravu pracovní doby
 • Žádost o uzavření manželství zástupcem snoubence
 • Žádost o uzavření nájemní smlouvy k nemovitosti
 • Žádost o volno k přípravě na maturitní zkoušku
 • Žádost o vrácení nepříslušející náhrady mzdy za dovolenou
 • Žádost o vrácení přeplatku mzdy
 • Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání
 • Žádost o vydání pracovního posudku
 • Žádost o výměnu vadné věci s neodstranitelnou vadou za věc bez vady
 • Žádost o výpis z Obchodního rejstříku
 • Žádost o vyplacení mzdy a odstupného v den skončení pracovního poměru
 • Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele
 • Žádost o vyplacení mzdy pro překážku v práci z důvodu školení
 • Žádost o vyplacení náhrady mzdy za dovolenou
 • Žádost o vyslání na školení k prohlubování kvalifikace
 • Žádost o vyznačení právní moci
 • Žádost o zajištění náhradního stravování
 • Žádost o zápis používání příjmení ženy v mužském tvaru
 • Žádost o zápis používání příjmení ženy, které neodpovídá CZ mluvnici
 • Žádost o zaplacení mzdy
 • Žádost o zaplacení náležícího odstupného
 • Žádost o zaslání výsledku objasnění pracovního úrazu
 • Žádost o zkrácení pracovní doby osoby pečující o dítě
 • Žádost o změnu a úpravu pracovního posudku
 • Žádost o zrušení přeložení do jiného místa výkonu práce
 • Žádost o zrušení vyslání na pracovní cestu
 • Žádost odpovědného pracovníka k provedení inventury
 • Žádost ručitele o sdělení výše závazku věřitelem
 • Žádost těhotné o přeložení
 • Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci
 • Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru
 • Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení
 • Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance
 • Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli
 • Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek
 • Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
 • Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci
 • Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnava
 • Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání
 • Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci
 • Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu Odb
 • Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance
 • Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance
 • Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas
 • Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
 • Žaloba nájemce na snížení nájemného
 • Žaloba o doplacení minimální mzdy
 • Žaloba o doplacení mzdy
 • Žaloba o náhradu škody
 • Žaloba o náhradu škody vzniklé vstupem na sousední pozemek
 • Žaloba o náhradu škody z titulu vadného plnění dodavatelem
 • Žaloba o neplatnost úkonu převedení zaměstnance na jinou práci
 • Žaloba o neplatnost výpovědi pro porušení pracovní kázně
 • Žaloba o odškodnění diskriminačního chování zaměstnavatele
 • Žaloba o odškodnění mimopracovního úrazu
 • Žaloba o platnost výpovědi se členem orgánu Odborové organizace
 • Žaloba o poskytnutí plnění naturální mzdy
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnance vrátit přeplatek mzdy
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání
 • Žaloba o uložení povinnosti zaměstnavateli převést zaměstnance zpět na původní práci
 • Žaloba o určení neplatnosti úkonu jednostranně zvýšeného nájemného
 • Žaloba o určení otcovství
 • Žaloba o určení povinnosti umožnit vstup na sousední pozemek
 • Žaloba o vyklizení bytu, jehož nájem skončil uplynutím doby
 • Žaloba o vyklizení objektu bydlení
 • Žaloba o zaplacení kupní ceny
 • Žaloba o zaplacení směnečné pohledávky
 • Žaloba o zaplacení smluvní pokuty
 • Žaloba o zrušení účasti společníka s.r.o.
 • Žaloba pronajímatele na zvýšení nájemného
 • Životopis v Anglickém jazyce
 • Životopis v Českém jazyce

Nahoru na: Právník 365 :: vzory smluv, dopisy, formuláře © 2013 LEGIS.CZ s.r.o.


Další projekty: Vzory, smlouvy a podání :: Vzory smluv :: Dopisy, vzory dopisů :: Smlouvy a nový občanský zákoník :: Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech :: Nový zákoník práce :: Soudní síň - hra se vzory a právem


Kategorie pro vzory smluv: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Nahoru